Верхньодніпровський район
www.verhn-rn.dp.gov.ua


19 вересня 2019 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади» № 117-ІХ (далі - Закон № 117-ІХ) (чинний з 25 вересня 2019 року), відповідно до якого включено абзац другий частини четвертої статті 3 Закону щодо затвердження НАДС Переліків.
Враховуючи викладене та виходячи із повноважень керівника державної служби, визначених частиною другою статті 17 Закону, на думку НАДС, після набрання чинності Закону № 117-ІХ Перелік затверджує керівник державної служби відповідного державного органу.
Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 135 «Деякі питання визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування» державні органи повинні забезпечити підтримання в актуальному стані Переліків, у разі їх наявності, з урахуванням змін, які відбуваються у структурі або у штатному розписі.
У зв’язку з цим зазначаємо, що чинним законодавством не передбачено часткового внесення змін до Переліку, втрати його чинності або скасування у встановленому порядку.
Натомість, у разі внесення змін до структури або штатного розпису державного органу, внаслідок яких попередній затверджений Перелік не відповідатиме таким змінам, керівнику державної служби необхідно затвердити новий Перелік з актуальними (зміненими) посадами, зокрема, щодо їх кількості, найменувань та найменувань структурних підрозділів, в яких такі посади знаходяться.
У такому разі попередній затверджений Перелік втрачає свою актуальність, у зв’язку з чим не може застосовуватися державними органами.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник державної служби
у державному органі
___________________(ім’я, прізвище)
«______»___________20___ року

ПЕРЕЛІК
посад працівників _____________________________________________,
(найменування державного органу)
які виконують функції з обслуговування, відповідно до
Закону України «Про державну службу»

№ з/п
Найменування структурного підрозділу відповідно до штатного розпису/ проекту штатного розпису державного органу
Найменування
посади відповідно до штатного
розпису/ проекту штатного розпису державного органу
Кількість посад працівників, посади яких визначено штатним
розпису/ проекту штатного розпису державного органу*
*Графа заповнюється відповідно до кількісного складу посад працівників, які виконують функції з обслуговування, посади яких визначено штатним розписом/ проектом штатного розпису державного органу