Верхньодніпровський район
www.verhn-rn.dp.gov.ua


ОБОВ’ЯЗКИ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ ЩОДО ДОДЕРЖАННЯ СЛУЖБОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

  Службова дисципліна є підвидом державної дисципліни, яка складається в особливій сфері державно-службових відносин, суб’єктами яких є державні службовці та ґрунтується на принципах державної служби та обов’язках державних службовців.
  Основними елементами службової дисципліни є обов’язки, права, заборони та обмеження, визначені нормативно-правовими актами й локальними нормативними актами (статутами, положеннями, інструкціями) для державного службовця.
  Відповідно до Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII, державний службовець зобов’язаний виконувати обов’язки, визначені статтями 8 та 62, а саме:
  — дотримуватися Конституції та законів України, діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;
  — дотримуватися принципів державної служби та правил етичної поведінки;
  — поважати гідність людини, не допускати порушення прав і свобод людини та громадянина;
  — з повагою ставитися до державних символів України;
  — обов’язково використовувати державну мову під час виконання своїх посадових обов’язків, не допускати дискримінацію державної мови і протидіяти можливим спробам її дискримінації;
  — забезпечувати в межах наданих повноважень ефективне виконання завдань і функцій державних органів;
  — сумлінно і професійно виконувати свої посадові обов’язки;
  —виконувати рішення державних органів, накази (розпорядження), доручення керівників, надані на підставі та у межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України;
  — додержуватися вимог законодавства у сфері запобігання і протидії корупції;
  — запобігати виникненню реального, потенційного конфлікту інтересів під час проходження державної служби;
  —постійно підвищувати рівень своєї професійної компетентності та удосконалювати організацію службової діяльності;
  —зберігати державну таємницю та персональні дані осіб, що стали йому відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків, а також іншу інформацію, яка відповідно до закону не підлягає розголошенню;
  — надавати публічну інформацію в межах, визначених законом;
  — не допускати вчинків, несумісних із статусом державного службовця;
  —виявляти високий рівень культури, професіоналізм, витримку і тактовність, повагу до громадян, керівництва та інших державних службовців;
  — дбайливо ставитися до державного майна та інших публічних ресурсів.
  Державні службовці виконують також інші обов’язки, визначені у положеннях про структурні підрозділи державних органів та посадових інструкціях, затверджених керівниками державної служби в цих органах.
  При цьому частиною 2 статті 62 Закону України «Про державну службу» встановлено, що державний службовець повинен особисто виконувати покладені на нього посадові обов’язки.
  Неухильне дотримання та зміцнення дисципліни в державно-службових відносинах – один із найважливіших обов’язків державних службовців. Порушення ж службової дисципліни означає вчинення дисциплінарного проступку.